Hierna lees je het persbericht van de gemeente Meppel over het wijkuitvoeringsplan Berggierslanden. In het blogbericht “Wat vinden wij van de warmtevisie” lees je ons standpunt over de gewenste aanpak voor Berggierslanden, zoals geformuleerd bij de vaststelling van de warmtevisie. Ons standpunt is ongewijzigd. Dit standpunt lijkt ons ook de juiste richting voor het wijkuitvoeringsplan Berggierslanden.


persbericht gemeente Meppel, 4 november 2022

Hoe maken we van Berggierslanden een aardgasloze woonwijk? Die vraag staat centraal in het wijkuitvoeringsplan (WUP). Hierin wordt beschreven wat gemeente en bewoners de komende jaren kunnen doen om de woningen in Berggierslanden duurzaam te verwarmen. Het WUP wordt op dinsdagavond 8 november toegelicht tijdens een wijkbrede bewonersavond in de aula van Terra VO – Het groene lyceum.

Berggierslanden is de eerste wijk in Meppel met een wijkuitvoeringsplan. Vertrekpunt is dat all electric oplossingen, zoals een warmtepomp, het meest voor de hand liggen als alternatief voor aardgas. Wijkbewoners speelden een belangrijke rol in het opstellen van het plan. In mei vond een startbijeenkomst plaats waar zo’n 300 wijkbewoners aan deelnamen. Ze gaven aan welke onderwerpen een plek moesten krijgen in het wijkplan. Een bewonersgroep van zo’n dertig personen heeft onder begeleiding van de gemeente die onderwerpen uitgewerkt tot een warmteplan voor de wijk.

Stappenplan
“De inbreng uit de wijk lees je terug”, reageert wethouder Jeannet Bos. “Zo werd heel duidelijk dat mensen behoefte hebben aan een stappenplan die helpt om te bepalen welke stappen je het best kunt zetten. Dat is voor iedere woning en situatie weer anders. De ene bewoner maakt zijn huis meteen aardgasvrij. Voor een ander is een hybride oplossing beter of is het juist verstandiger om te wachten tot een geplande verbouwing. Ook is er behoefte aan concrete informatie over de betaalbaarheid en terugverdientijd
van verschillende oplossingen.”

Behoefte van inwoners
“De ruimte om je eigen route te bepalen, komt goed tot uiting in dit plan”, vervolgt de wethouder. “Dat is hoe gemeentelijke politiek hoort te zijn, vanuit de behoefte van inwoners. Als gemeente creëren we de voorwaarden om duurzame oplossingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door in te zetten op verzwaring van het elektriciteitsnet, kleinschalige collectieve oplossingen mogelijk te maken en de wijk te helpen om kennis en ervaringen met elkaar te delen.”

Nieuwe vraagstukken
Steeds meer wijkbewoners kiezen voor een (hybride) warmtepomp of staan op het punt er eentje aan te schaffen. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet. Een ontwikkeling die de gemeente toejuicht en tegelijkertijd nieuwe vraagstukken met zich
meebrengt. Bijvoorbeeld wat dit betekent voor geluid, het straatbeeld en of het elektriciteitsnet dat wel aankan.

Huiswerk
Wethouder Bos: “In het WUP heeft de wijk huiswerk meegegeven aan de gemeente. Bewoners willen zelf bepalen wanneer ze hun woning verduurzamen, de gemeente moet zorgen voor de randvoorwaarden. Dat is een opdracht waar we iets mee kunnen en waar
we mee aan de slag gaan. Dat doen we samen met andere partijen, zoals de netbeheerders en wooncorporaties. Tegelijkertijd roepen wij onze wijkbewoners ook op om na te denken welke stappen ze gaan zetten om hun huis te verduurzamen en daarover in gesprek te gaan met de buren.”

Uitvoeringsagenda
In het WUP is een uitvoeringsagenda opgenomen met vervolgstappen die de gemeente zet om de transitie naar een aardgasvrije wijk mogelijk te maken. Zo wordt volgend jaar gestart met het plaatsen van extra transformatorhuisjes in de wijk om de capaciteit van
het stroomnet te vergroten. Ook onderzoekt de gemeente de behoefte naar een platform om ervaringen uit te wisselen en of er nieuwe regels nodig zijn voor het plaatsen van warmtepompen.

Vervolg
Het wijkuitvoeringsplan wordt op dinsdag 8 november toegelicht tijdens een wijkbrede bewonersavond. Daarna volgt een inspraakperiode waarin inwoners hun mening over het plan kunnen geven. Na beantwoording van de reacties wordt het WUP begin 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.


Na Berggierslanden zijn andere wijken in Meppel aan de beurt om een warmteplan voor de wijk te maken. In 2023 gaat de gemeente hiermee aan de slag met inwoners in Oosterboer en Koedijkslanden.


Het WUP Berggierslanden is te vinden op www.meppel.nl/warmtetransitie